BHP, Szkolenia BHP
Strona główna
 
Szkolenia BHP
Doradztwo BHP
Kompleksowa obsługa BHP
Ochrona Środowiska
Ryzyko zawodowe
Bezpieczeństwo pożarowe
Pierwsza pomoc
 
Poradnik BHP
Akty prawne
 
O firmie
Kontakt

Poradnik BHP

Ochrona pracy - podobnie jak sztuka w okresie renesansu - stawia w centrum swoich zainteresowań człowieka

W nowoczesnej firmie powinno uznawać się zasadę na "pierwszym miejscu zdrowie człowieka" .Aby ją realizować należy wykonać minimalną ocenę ryzyka zawodowego. Analiza ryzyka zawodowego to identyfikacja występujących w procesach pracy zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi fizycznymi i chemicznymi, a także czynnikami uciążliwymi - w celu zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych, zmniejszających prawdopodobieństwo niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.

Generalnie każdy pracownik powinien nauczyć się zarządzania własnym bezpieczeństwem. W tym celu organizowane są szkolenia wstępne i okresowe z przepisów prawa pracy i BHP. Szkolenia są obowiązkowe. Podstawowym aktem prawnym realizującym prawo pracy , oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jest Kodeks Pracy.

Szkolenia
Zgodnie z Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn 18.08.2004 ( Dz U. 2004 nr180 poz 1860 z późniejszymi zmianami) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne - dotyczy wszystkich grup pracowniczych.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy BHP przed przystąpieniem do pracy.

Kierownik (bezpośredni przełożony) nowo przyjmowanego pracownika i inspektor ds. BHP informują przyszłego pracownika o ogólnych i stanowiskowych przepisach i zasadach BHP (określenie wypadku przy pracy , w drodze do i z pracy , choroby zawodowe , ich zapobieganie, ryzyko zawodowe na stanowisku, instrukcje stanowiskowe, udzielanie pierwszej pomocy, obowiązki pracownika w zakresie BHP , odzież robocza i ochronna itp.).

Przyjęcie do wiadomości przepisów i zasad BHP oraz zobowiązanie do ich przestrzegania, pracownik potwierdza na piśmie.

Podpisane oświadczenie archiwizowane jest w aktach personalnych.

Szkolenie wstępne BHP zapewnia zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania lub organizowania pracy na określonym stanowisku.

Szkolenia okresowe
Szkolenia okresowe pracowników maja na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi w tym zakresie.

Szklenia okresowe odbywają się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata. Dla pracowników na stanowiskach Kierowniczych, inżynieryjno - technicznych i administracyjno - biurowych nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenia są obowiązkowe.

Wypadki przy pracy
Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, w większości powodujące uraz lub śmierć pracownika i posiadające związek z pracą. Związek z pracą występuje wówczas gdy pracownik wykonywał zwykłe czynności służbowe, bądź polecenia przełożonych oraz inne czynności wynikające z zatrudnienia. W zależności od ciężkości urazu zabezpieczamy miejsce zdarzenia, udzielamy pierwszej pomocy. Zespół powypadkowy w skład, którego wchodzi BHP-owiec i przedstawiciel załogi sporządza dokumentację powypadkową, którą musi zatwierdzić pracodawca.

Po skończonym zwolnieniu lekarskim poszkodowany może zwrócić się do firmy o przesłanie dokumentów do ZUS w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu i ewentualnego jednorazowego odszkodowania w wyniku wypadku przy pracy. Roszczenia pracowników są aktualne do 3 lat od zaistnienia zdarzenia wypadkowego.

Copyright 2007 by Angos. Wszelkie prawa zastrzeżone.